13 oktober 2021 | Jessica Eriksson

Teori och praktik i samverkan

I detta inlägg fortsätter jag att berätta om vårt arbete med utvecklingen av lärarutbildningen vid Karlstads universitet, och har kommit fram till den andra punkten av tre i vår värdegrund. Tanken är att värdegrunden ska genomsyra hela lärarutbildningen, både i det strategiska arbetet och i den konkreta undervisningen och forskningen. Den går hand i hand med vår övergripande vision.

Förankring i forskning och samverkan med skolhuvudmän
Lärarutbildningarna vid Karlstads universitet ska vara förankrade i forskning och i beprövad erfarenhet. Åter igen kommer vi tillbaka till detta att teori och praktik måste bygga på varandra, och vara grundade i forskning. Lärarutbildningen är en professionsutbildning. Vi utbildar för att våra studenter ska gå ut i ett yrke och strävar efter att ge dem en verktygslåda som stöd för att hantera den verklighet som väntar. Basen i undervisningen är kunskap, både i ämnet och i att kunna undervisa.

Forskande lärare och undervisande forskare
För att uppnå detta i våra utbildningar strävar vi efter att alla lärare hos oss ska forska eller vara delaktiga i forskningen och att alla forskare ska undervisa. Fyra forskningscentra är knutna till lärarutbildningen, CSL Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSD Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, SMEER Science, Mathematics and Engineering Education Research samt UBB Utbildnings- och idrottsvetenskapliga studier av barn och barndom. Inom vart och ett av dem bedrivs ett flertal forskningsprojekt som alla har relevans för lärarutbildningarna och för yrkesverksamma lärare. Vid lärosätet finns även en tvärvetenskaplig forskargruppering med fokus på ämnesdidaktik, ROSE Research on Subject-specific Education. Utöver dessa grupper bedrivs även annan forskning, exempelvis inom ämnena, som även den är viktig för lärarutbildningen.

Regeringsuppdrag
Under de senaste fem åren har Karlstads universitet varit ett av fyra lärosäten som samordnat ett regeringsuppdrag kring praktiknära forskning (ULF-projektet, Utveckling-Lärande-Forskning). Flera forskningsprojekt med praktiknära forskning bedrivs i dagsläget hos oss. I samtliga ingår yrkesverksamma lärare och det finns tydliga kopplingar till lärarnas praktik. Inom detta spelar RUC (Regionalt utvecklingscentrum) en mycket viktig samordnande roll.

Lärarutbildningen är en gemensam angelägenhet för universitetet och för skolhuvudmännen, och att ha ett gott och ömsesidigt samarbete är en viktig byggsten för en kvalitetsfylld utbildning. Några konkreta exempel på detta är de arbetsintegrerade programmen som jag beskrev i tidigare inlägg, samverkan kring utveckling av verksamhetsförlagd utbildning, utveckling av delade tjänster samt den tidigare beskrivna Värmlandsmodellen som innebär att verksamma lärare från fältet deltar i undervisningen på universitetet. Ytterligare ett exempel är att vi hade representanter med från skolchefer och huvudmän vid framtagandet av ansökan om examensrätt för grundlärare med inriktning fritidshem, vilken vi fick beviljad för snart ett år sedan. Utbildningen beräknas komma igång hösten -22 och betyder mycket för både lärosätet, regionen och på ett nationellt plan, där bristen på behöriga lärare inom fritidshem är stor.

Tillsammans arbetar vi för att vidareutveckla lärarutbildningen så att den ska ge de bästa förutsättningarna till framtidens lärare.

Kort om skribenten:

Jessica Eriksson är fil dr i nordiska språk med språkhistorisk inriktning, lektor i svenska språket och sedan 2018 dekan för lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet. Hon har en bakgrund som ämneslärare i svenska och psykologi. Jessica kommer att gästblogga vid några tillfällen under hösten med fokus på lärarutbildningen.