10 oktober 2021 | Jessica Eriksson

Hur lärare lär och utvecklas

Då har vi kommit fram till den tredje och sista punkten i den värdegrund som ska genomsyra lärarutbildningarna vid Karlstads universitet. Det är mycket som en förskollärare eller lärare ska vara och kunna. Bland det allra viktigaste vi vill ge våra studenter är just detta:

Beredskap att verka för en förskola eller skola där alla lär och utvecklas
Lärarutbildningen ska förbereda studenterna så att de kan verka i en förskola eller skola där alla barn och elever får möjlighet att lära sig och utvecklas utifrån sina egna individuella förutsättningar, oberoende av yttre faktorer. Denna möjlighet är viktig i alla tider, men kanske särskilt just nu i vår tid. På olika sätt arbetar vi i utbildningen med att studenterna ska tillägna sig förmåga till empati och därmed se olika individers behov för att kunna utmana och stötta till fortsatt lärande. Ett mångfaldhetsperspektiv löper även som en röd tråd genom utbildningarna, där ämnesområden som flerspråkighet är viktiga inslag.

Alla som har jobbat som lärare vet att det är oundvikligt att man hamnar i besvärliga situationer. Det kan handla om konflikter i klassrummet, komplicerade möten med vårdnadshavare, oro och stress i personalgruppen/arbetslaget på grund av exempelvis utökad administration och stora barngrupper, eller yttre faktorer som är svårhanterliga på olika sätt. Vi vill därför att våra studenter ska få med en grundläggande trygghet i hur man kan hantera besvärliga situationer i yrkeslivet, exempelvis genom inslag i utbildningen av både att förebygga konflikter och att hantera dem.

Att verka som pedagogiska ledare är ett annat område som vi vill belysa, samtidig som var och en av våra studenter måste vara beredda att organisera sitt eget lärande utifrån samhällets förändringar. Skolan är under ständig utveckling och förvandling, inte minst i dessa tider av digitalisering när tekniken snabbt går framåt och skolan måste hänga med. Skolväsendet och kunskapsutvecklingen tar stora kliv och framtidens lärare måste hålla samma takt. På universitetet arbetar vi med att kompetensutveckla våra lärarutbildare inom digitalisering. Bland annat har vi en digital experimentverkstad med syftet att lärarna får ta del av den senaste utvecklingen inom digitalisering och av vilka digitala verktyg som används ute i skolorna. Det gör i sin tur att de kan förmedla ny kunskap vidare till studenterna.

Utöver individuella reflektionsuppgifter, grupparbeten, litteraturstudier, workshops och seminarier får studenterna möta olika situationer under sin verksamhetsförlagda utbildning, där de kommer nära den vardag som de sedan ska arbeta i. Vi arbetar hela tiden med att utveckla våra utbildningar så att de stöttar studenternas utveckling, såväl som individer som för att möta professionens krav.

Studenternas röster är viktiga och vi har därför med studentrepresentanter i alla beslutande organ på universitetet. Knutna till varje program finns programråd som leds av programledarna och där det finns såväl lärarrepresentanter som studentrepresentanter. Programråden träffas kontinuerligt för att fånga upp studenternas åsikter och för att diskutera programmens utveckling. Även i de kursvärderingar som görs fångas studenternas synpunkter på utbildningen upp, och utifrån det strävar vi efter att göra utbildningen allt bättre.

Att värdera och ifrågasätta både sina egna och andras invanda mönster är en annan faktor som vi vill utmana våra studenter att utveckla. Först genom att ifrågasätta det gamla kan vi komma vidare, gå ny kunskap och utveckling till mötes. Det gäller oss alla, och är kanske särskilt viktigt för dagens studenter – och framtidens.

Kort om skribenten:

Jessica Eriksson är fil dr i nordiska språk med språkhistorisk inriktning, lektor i svenska språket och sedan 2018 dekan för lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet. Hon har en bakgrund som ämneslärare i svenska och psykologi. Jessica kommer att gästblogga vid några tillfällen under hösten med fokus på lärarutbildningen.