Tidskriften Forskul

Forskning om undervisning och lärande, Forskul, är en vetenskaplig tidskrift. Här medverkar och skriver lärare och forskare om sina praktiknära forskningsprojekt. Genom tidskriften vill vi bidra till att forskning av, med och för lärare publiceras och sprids.

Enligt skollagen ska skolans verksamhet vila på vetenskaplig grund. Därför är det allt viktigare med forskning om den verksamhet som bedrivs i klassrummen. Av samma anledning har tidskriften fokus på forskning som är relaterad till lärarnas vardag och de professionella utmaningarna.

Innehåll och utgivning
Artiklarna i Forskul ska bidra med kunskap som du som lärare kan använda för att öka förutsättningarna för elevernas lärande. Eller forskning som utvecklar metoder och instrument för exempelvis bedömning av elevernas kunnande. Artiklarna är relaterade till skolans samtliga ämnesområden och åldersgrupper. Artiklarna spänner ofta över flera olika områden och frågor, medan andra artiklar publiceras i temanummer med fokus på ett ämnesområde. Tidskriften kommer ut minst tre gånger per år.
Till Forskul

Forskare i redaktionen
Redaktionen består av seniora forskare från olika ämnesdidaktiska områden. Redaktör är professor Inger Eriksson. Tidskriften har dessutom en redaktionskommitté med framstående forskare inom förskolans och skolans olika ämnesområden. Artiklarna granskas enligt ett så kallat peer review-förfarande, för att säkerställa att de publicerade forskningsartiklarna håller god vetenskaplig kvalitet.

En podd som komplement
Som ett komplement till Forskul ger vi ut, i samarbete med Sveriges Lärare, podden Lärare & forskning. I podden intervjuas lärare och forskare om vad de har kommit fram till i sin praktiknära forskning. Podden lyfter fram forskning som görs av, med och för lärare och som fördjupar olika aspekter av undervisningen och elevernas lärande.
Läs mer om podden

Ett bidrag till forskningsutvecklingen
Genom tidskriften Forskul vill Lärarstiftelsen bidra till forskningsutvecklingen inom utbildningsområdet och minska gapet mellan forskning och praktik. Stiftelsen vill därmed bidra till utvecklingen av undervisningen och professionen. Även vår föregångare, Sveriges allmänna folkskollärarförening, ägnade sig åt att ge ut material för lärande och undervisning och att bidra till utvecklingen av skolan och yrket. De var också drivande, för drygt hundra år sedan, till att den första professuren i pedagogik inrättades.

Från tryckt utgåva till digital publicering på Kungliga biblioteket
Forskuls artiklar finns på ”Publicera”, Kungliga bibliotekets nationella digitala plattform för publicering av öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter. Ända sedan 2013 är Forskul en vetenskaplig digital tidskrift med peer review-graskning. Förlagan var en tryckt tidskrift med samma namn. Nio publikationer gavs ut under åren 2009–2012 och artiklarna handlade om behovet och förekomsten av praktiknära forskning utifrån olika teman. Dessa forskningsartiklar var inte peer review-granskade.

Mer om forskning

INGER ERIKSSON är Forskul:s redaktör sedan 2020. Hon är professor i pedagogik vid Stockholms universitet och tidigare en av de vetenskapliga ledarna vid Stockholm Teaching and Learning Studies, STLS. Inger ansvarar även för uppbyggnaden av samverkansplattformen Örebro-ULF med praktikutvecklande forskning vid Örebro universitet.
Det här är Forskuls redaktion

DET SENASTE NUMRET innehåller fem artiklar av relevans för undervisningens utveckling, där två berör svenskämnet, två matematik och en idrott och hälsa. Av studierna som ligger till grund för dessa artiklar är två genomförda i förskoleklass, två i grundskolans låg- och mellanstadium och en i gymnasieskolan.
Läs det senaste numret

I PODDEN Lärare & forskning kan du lyssna på de senast forskningsrönen kring undervisning och lärande. Forskare och lärare tar upp ett specifikt ämne och diskuterar hur undervisningen kan förbättras i just den frågan. Nytt avsnitt den femtonde varje månad.
Lyssna och läs mer

PÅ WEBBEN Lärare & Forskning har vi samlat vetenskapliga nyheter och kunskap om undervisning. Här kan ta del av forskning och fördjupa dig i olika forskningsresultat. Innehållet har ett tydligt fokus på utmaningarna i skola och förskola.
Läs mer om webben