Lärarstiftelsens forskarpris

LÄRARSTIFTELSENS FORSKARPRIS kan man få för sina framgångsrika forskningsinsatser. Vi vill uppmärksamma forskningsarbete som har haft stor betydelse för lärarkåren och/eller undervisningens utveckling. Pristagaren ska också ha arbetat tillsammans med lärare i sitt forskningsarbete och tydligt spridit sin forskning nationellt, men även gärna internationellt.

PRISET PÅ 100 000 KRONOR delas ut årligen till en eller två pristagare. Vilka forskare tycker du bör uppmärksammas för sitt arbete? Du kan nominera din eller dina kandidater under perioden 1 mars–30 april. Ett vetenskapligt råd med professorer kommer sedan att utse pristagarna. Vem eller vilka som får priset kommer att avslöjas i november–december.

STIPENDIET DELAS UT ur Anna och Per Borghs testamentsfond. Per Borgh var folkskollärare i Lekaryd. Som många andra folkskollärare runt förra sekelskiftet testamenterade Per Borgh och hans hustru Anna, sin förmögenhet till Sveriges allmänna folkskollärarförening.

TIDIGARE HETTE PRISET ”Högre särskilt stipendium”. Under 2024 nylanserades stipendiet till ett årligt pris med en höjd prissumma om 100 000 kronor. Från 1 mars till 30 april kan du nominera kandidater till priset.

0 kr
delas ut årligen till en eller två pristagare.

HÅLL UTKIK! Pristagaren kommer att hålla en föreläsning om sitt forskningsarbete i Lärarstiftelsens regi inom ett år.

LÄS MER OM 2020 års stipendiater: professor Pernilla Nilsson och professor Ingrid Carlgren och deras prestationer i pressmeddelandet

Det vetenskapliga rådet

Efter nomineringarna utser det vetenskapliga rådet pristagarna. Rådet består av:

Pernilla Nilsson är professor i naturvetenskapernas didaktik och huvudsekreterare för utbildningsvetenskap vid Vetenskapsrådet.

Astrid Pettersson är professor emeritus i pedagogik med inriktning mot utvärdering och matematikämnets didaktik.

Anders Arnqvist är docent i pedagogik och professor i pedagogiskt arbete.

Tidigare pristagare

Läs mer om tidigare pristagare och deras forskningsprojekt.

PRISTAGARE 2022PROFESSOR INGRID CARLGREN

PROFESSOR INGRID CARLGREN

Ingrid Carlgren är professor emerita i pedagogik vid Stockholms universitet. Rektor vid Lärarhögskolan i Stockholm 2006–2007. Hedersdoktor vid fakulteten för lärarutbildning vid Umeå universitet 2008. Hon har verkat i Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté och Lärarförbundets vetenskapliga råd. Redaktör under fem år för den digitala tidskriften Forskul, där hon har lyft fram den praktiknära forskningen av och för lärare. Hon är flitigt publicerad både utifrån egen forskning men också på uppdrag av bland annat Skolverket, Vetenskapsrådet och i grundläggande förarbeten till Lpo 94.

PRISTAGARE 2022PROFESSOR PERNILLA NILSSON

PROFESSOR PERNILLA NILSSON

Pernilla Nilsson är professor i naturvetenskapens didaktik vid Högskolan i Halmstad. Vicerektor sedan 2013 och nu prorektor vid samma högskola. Hon har arbetat vid Skolverket med läroplaner i fysik, kemi och biologi, och som expert vid Universitetskanslersämbetet och utvärdering av svensk lärarutbildning. På regeringens uppdrag är hon ledamot i Skolverkets insynsråd och Skolforskningsnämnden. Hon har varit en av projektledarna för den nationella handlingsplanen kopplad till Regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Ledamot i Lärarförbundets vetenskapliga råd.

PRISTAGARE 2016PROFESSOR ULF P LUNDGREN

PROFESSOR ULF P LUNDGREN

Ulf P Lundgren har, förutom sina år som rektor på Lärarhögskolan och generaldirektör för Skolverket, varit huvudsekreterare för Vetenskapsrådet och ordförande för KK-stiftelsens forskningsprogram om IT i skolan. Ulf P är erkänd som nutidsforskare kring svensk skola på systemnivå. Han är flitigt anlitad som expert i olika sammanhang och utredningar.

PRISTAGARE 2016PROFESSOR BENGT JOHANSSON

PROFESSOR BENGT JOHANSSON

Bengt Johansson var professor i matematikämnets didaktik och medverkade i flera forskningsprojekt vid Göteborgs universitet. Han tog in forskning och utvecklingsarbete från andra länder för spridning och omsättning i svensk matematikkultur – i skrifter, föreläsningar, kursplanearbete och utvärdering.

PRISTAGARE 2016PROFESSOR ASTRID PETTERSSON

PROFESSOR ASTRID PETTERSSON

Astrid Pettersson ansvarar i Sverige för matematikdelen i PISA, nationella prov och diagnostiskt material i matematik. Hennes forskning handlar om teori- och metodutveckling inom utvärdering och bedömning, huvudsakligen i matematik. Men även utveckling av instrument för bedömning av kunskaper, attityder och självuppfattning.