Styrelsen

Möt Lärarstiftelsens styrelse, några kompetenta personer med lång erfarenhet inom skolans värld. Vi frågade dem: vilken nytta kan lärare ha av Lärarstiftelsen? Här ser du svaren. Om du har andra frågor når du styrelsen enklast via: info@lararstiftelsen.se.

EVA-LIS SIRÉN
ORDFÖRANDE

EVA-LIS SIRÉN ORDFÖRANDE:

Lärarstiftelsen stöttar dej som är lärare genom stipendier, forskning och olika projekt. Hos oss hittar du en folkbildningsskatt om lärarnas insatser för skolans utveckling genom historien. Du kan söka stipendier från skrivarkurser till yrkesutveckling, läsa forskningstidskriften ForskUL eller ge din bild av den svenska skolan i vårt projekt Skolan i bild.

ANN-CHARLOTTE ERIKSSON
VICE ORDFÖRANDE

ANN-CHARLOTTE ERIKSSON VICE ORDFÖRANDE:

Vi lyfter fram vår stolta lärarhistoria! Utifrån den har lärare tagit ett stort ansvar för läraryrkets utveckling, skolans roll och för svensk demokrati. I den andan kan du som lärare få stipendier, ta del av artiklar i forskningstidskriften ForskUL och delta i olika arrangemang som Lärarstiftelsen har.

ALICIA ERIKSSON
LEDAMOT

ALICIA ERIKSSON LEDAMOT:

Lärarstiftelsen finns för alla verksamma lärare. Lärarstiftelsens arbete bidrar till aktuell skolutveckling genom pedagogisk forskning och nytt innovativt lärande av lärare för lärare. Lärarstiftelsen belyser och bevarar även ett viktigt historiskt perspektiv på  skola och undervisning.

MARIA RÖNN
LEDAMOT

MARIA RÖNN LEDAMOT:

Lärarstiftelsen binder samman lärarnas stolta historia med nutid och framtid genom att inspirera och bidra till utveckling av skolan och lärarprofessionen. Det gör vi bland annat genom den vetenskapliga tidskriften Forskning om undervisning och lärande, genom stipendier och olika spännande projekt.

KLAS HOLMGREN
LEDAMOT

KLAS HOLMGREN LEDAMOT:

Det som är mest spännande och utmanande är arvet från tidigare generationers lärare. En uppgift som är viktigare än någonsin. Det gäller arbetet, eller kampen, för en likvärdig skola för alla. En skola som bryter de gränser som vårt samhälle skapar mellan människor och grupper. Ett arv som vi ska vara stolta över och där har Lärarstiftelsen har en viktig uppgift att föra vidare.

PER HELLSTRÖM
LEDAMOT

PER HELLSTRÖM LEDAMOT:

Lärarstiftelsen använder lärarnas samlade historia och erfarenhet för att utveckla dagens och framtidens utbildning. Med möjligheter till stipendier och forskning och deltagande i stiftelsens evenemang är vi en viktig part i lärarprofessionens utveckling.

 

FREDRIK SANDSTRÖM
LEDAMOT

FREDRIK SANDSTRÖM LEDAMOT:

Läraren är skolans viktigaste resurs. Lärarstiftelsen synliggör lärarnas historia och stödjer lärarnas utveckling. Lärare kan på olika sätt, genom Lärarstiftelsens stipendier och arrangemang, utveckla undervisningen, skolan och demokratin.

 

ROBERT FAHLGREN
ERSÄTTARE

ROBERT FAHLGREN ERSÄTTARE:

En fantastisk möjlighet till att söka stipendier för lärare i alla skolformer. Stipendier som syftar till att utveckla skolan, undervisningen och yrket. Ett bra exempel är stipendiet för Innovativt lärande.

 

SÖREN HOLM
ORDFÖRANDE LÄRARSTIFTELSENS FASTIGHETSBOLAG

SÖREN HOLM ORDFÖRANDE LÄRARSTIFTELSENS FASTIGHETSBOLAG:

Jag sitter inte med i styrelsen men är involverad i Lärarstiftelsens fastighetsbolag. En sund förvaltning och god avkastning från stiftelsens fastigheter utgör en betydande del av stiftelsens medel. Det gör det möjligt att kunna dela ut fyra miljoner i anslag varje år, till lärare för kompetensutveckling.

Så jobbar styrelsen

STYRELSENS PRIMÄRA UPPGIFT är att förvalta och vårda Lärarstiftelsens tillgångar och fördela avkastning från de förvaltade stiftelserna. Särskilt viktigt är det att säkerställa de olika stiftelsernas ändamål och att syftet uppfylls när medlen ska fördelas.

VISION. Lärarstiftelsen arbetar för att lärarna ska vara delaktiga i sin egen yrkesutveckling, i yrkets professionalisering och möjligheten att delta i det offentliga samtalet om skolan. Genom stipendier, bokprojekt och utställningar lyfts lärarnas yrkesutveckling och skolhistorien fram.

MÅL. Att jobba för att lärare blir delaktiga i det offentliga samtalet om sitt yrke och profession. Att lärarnas kunskap blir yrkesgemensam. Vi ska främja och stödja pedagogisk forskning och utveckling för att höja folkbildningen, förbättra lärarkårens och lärares kunskaper, yrkesutveckling och ställning.

FORTSATT ARBETE. Vi läser vidare. Enligt tradition har vi uppdraget att stimulera till läsning och det gör vi bland annat genom insatser på Internationella barnboksdagen. Vi fortsätter att utveckla och dela ut stipendier till nytta för Sveriges lärarkår.