1 oktober 2021 | Jessica Eriksson

Kvalitetssäkrad lärarutbildning

Lärarutbildningen sedd inifrån. Jessica Eriksson, dekan för lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet kommer att blogga fyra veckor framöver om samverkan mellan teori och praktik inom lärarutbildningen. Välkommen!

Mitt intresse för skolan väcktes när jag som barn lekte skola med farfar. Vi hade alla dockor uppsatta i rader i farföräldrarnas storblommiga soffa och intill stod det en klocka som mätte tiden för lektionspassen. Det där med strukturen i klassrummet och tiden för lektionerna var viktiga, och det var någonstans där som min bild av skolan växte fram. Det här var några år innan jag själv började skolan och jag hade inga andra erfarenheter av skolmiljön.

Så fick jag äntligen börja i ettan. Skolan fungerade inte alls såsom farföräldrarna hade målat upp i lekarna. De var båda födda på 1910-talet och hade helt andra erfarenheter och bilder av skolan än den verklighet som rådde i klassrummen på det tidiga 80-talet. Ganska snabbt fick jag ompröva min bild av skolan, men fann mig snabbt och trivdes på det stora hela riktigt bra.

Först många år senare halkade jag själv in på lärarbanan och fick mitt första lärarjobb som 22-åring. Då pluggade jag fortfarande och hade precis blivit antagen till forskarutbildningen i nordiska språk. Jag hade inte läst något inom det som vi idag kallar utbildningsvetenskaplig kärna, än mindre ämnesdidaktik. Jag vet inte riktigt vad jag hade väntat mig den där dagen när jag ställde mig inför min första klass, och så här i efterhand kan jag avslöja att jag nog inte riktigt visste vad jag hade gett mig in på. Under de första månaderna fick jag utså en hel del test och prövningar, så man kan väl säga att jag lärde mig den hårda vägen. Men den där första dagen som lärare hände något inom mig. Det var då jag insåg att läraryrket var så rätt för mig som något kunde bli. Lärare – det viktigaste yrket av alla.

Jag utbildade mig till ämneslärare och jobbade under nio år på en gymnasieskola i Stockholm. Efter att parallellt med lärarjobbet ha disputerat i nordiska språk med språkhistorisk inriktning vid Uppsala universitetet och jobbat som disputerad i skolan under en period kom jag till Karlstads universitet. Jag fick ett lektorat i svenska språket och undervisade huvudsakligen på lärarutbildningen i några år innan jag blev prefekt vid Institutionen för språk, litteratur och interkultur. 2018 tillträdde jag som dekan för lärarutbildningsnämnden och är nu inne på min andra mandatperiod. Som dekan leder jag tillsammans med prodekanen den nämnd som har kvalitetsansvaret för lärarutbildningen på vårt lärosäte.

Att utveckla och kvalitetssäkra lärarutbildningen är de viktigaste arbetsuppgifterna vi har som nämnd. Vi fattar bland annat beslut rörande kvalitetsutveckling, utbildningsplanering, framtida utbildningsutbud och liknande. De stora strategiska frågorna om lärarutbildning och lärarutbildningsinriktad forskning landar på vårt bord. Till stöd för nämnden finns ett kansli som även inkluderar Regionalt utvecklingscentrum (RUC), ett utbildningsråd, ett forskningsråd samt en grupp med programledare. Tillsammans med lärare och forskare arbetar vi med att ge en kvalitetsfylld lärarutbildning som svarar upp mot de krav som ställs på framtidens lärare.

Det är ett gediget arbete, inte minst i tider när synen på lärarutbildningen växlar beroende på vilka politiska vindar som blåser. Vi måste ständigt se till att uppmärksamma vad som pågår i samhällsdebatten. Skolan är, och har alltid varit, en politisk skärningspunkt där olika ideologier försöker att sätta sin prägel. Genom detta måste vi navigera och forma lärarutbildningen på det sätt som bäst främjar både kontinuitet och utveckling.

Jag kommer att gästblogga här under hösten och mina inlägg kommer huvudsakligen att handla om lärarutbildningen och hur vi arbetar med att stärka och utveckla kvaliteten på vårt lärosäte. På Karlstads universitet har vi tagit fram vision, värdegrund och utbildnings- och forskningsstrategi för att på bästa sätt kunna arbeta för att få en så kvalitetssäkrad och genomtänkt lärarutbildning som möjligt. Med utgångspunkt i vår vision och värdegrund tänkte jag i de kommande inläggen presentera vårt konkreta arbete med lärarutbildningen.

Karlstads universitet formar och omformar lärarutbildning i ständigt växelspel med forskning och skolans praktik. Ledande forskning och väl utvecklad skolsamverkan är därmed förutsättningar för framstående utbildning. Genom utbildningen ska lärarstudenterna erövra förmåga att möta alla barns och elevers behov och entuiasmera dem för lärande. Studenterna tillägnar sig beredskap att möta yrkeslivets delvis ännu okända utmaningar genom förmåga att söka, värdera och transformera ny kunskap.
Så lyder den vision som lärarutbildningen vid Karlstads universitet fattade beslut om våren 2020 och som nu håller på att implementeras. Den innefattar flera viktiga delar, bland annat kopplingen mellan teori och praktik, utbildning och forskning, och inte minst samverkan mellan universitetet och den verksamhet som bedrivs ute i skolor. Vikten av att verka för en skola där alla lär och utvecklas står i centrum och vi vill att våra studenter ska få med sig den kunskap de behöver för att kunna verka ute i dagens skolverksamhet. Att kunna möta upp de behov som finns hos varje enskild elev och att kunna entusiasmera var och en till lärande är en viktig del av de utmaningar dagens lärare står inför. Till det kommer framtidens lärarroll i klassrum som vi ännu inte riktigt har kunskap om hur de ser ut. Med ny teknik och nya händelser i samhället ställs högre krav på framtidens lärare att kunna möta utmaningar vi i dagsläget inte känner till. Allt detta arbetar vi med att ge våra studenter, så att de ska få med sig en grundläggande trygghet när de går ut i sina kommande yrkesliv.

Kort om skribenten:

Jessica Eriksson är fil dr i nordiska språk med språkhistorisk inriktning, lektor i svenska språket och sedan 2018 dekan för lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet. Hon har en bakgrund som ämneslärare i svenska och psykologi. Jessica kommer att gästblogga vid några tillfällen under hösten med fokus på lärarutbildningen.