22 september 2021 | Peter Habbe

En lärare vet att ställa rätt frågor i rätt ordning

I mitt sista blogginlägg vill jag hylla den enskilde läraren. Att vara lärare är att äga en akademisk profession. I det ingår ett självständigt förhållande till läraryrkets olika aspekter och komplexitet. Läraren är inte statens hantlangare som reflektionslöst utför dess ärenden, utan hon är en kunskapens och vetenskapens försvarare även gentemot staten om så behövs. Hur detaljerat statens styrdokument än utformas så krävs lärarens professionella omdöme och ställningstagande. Läraren utvecklar – under sin utbildningstid och inte minst under sina yrkesverksamma år – vad filosofen Jonna Bornemark kallar för intellectus när hon talar med renässansfilosofen Nicholas Cusanus. Det handlar kort och gott om att med ett professionellt omdöme kritiskt granska och utveckla en ämnesdisciplins begrepp och kategorier som läraren är satt att överföra till sina elever.

En lärares kunskap sträcker sig vida över kunskapsinnehållet i de läromedel som denna använder i undervisningen. Kunskapen överstiger även innehållet i de styrdokument som ger läraren ramen för sin ämnesundervisning. En lärares planering av sin undervisning föregås av ett medvetet förhållningssätt där läraren ställt ett antal avgörande frågor som denna genom sin profession och erfarenhet kan besvara. Naturligtvis kommer svaren att skifta under ett lärarliv eftersom det inte finns någon gräns för hur mycket intellectus och en lärares kunskapsbank kan utvecklas.

En lärare vet alltså vikten av att ställa rätt frågor i rätt ordning och kan svara på dem:

1. Vilka kunskaper och lärandeobjekt är det mina elever ska införliva? Varför är just dessa lärandeobjekt viktigast och vad ska eleverna kunna använda dem till?
2. Vad är det mina elever kan när de kan det jag vill att de ska kunna?
3. Hur ska mina elever bäst lära det jag vill att de ska kunna? Hur vet jag att min utformning av undervisningen samt mina strategier och metoder är de lämpligaste och bäst motsvarar hur elever lär?
4. Hur ska jag veta att eleverna har lärt det jag vill att de ska kunna och vad gör jag med denna insikt?
5. Hur kan jag vara säker på att betyget speglar att eleverna kan det jag vill att de ska kunna när en kurs eller ett ämne är slut?

Ha tillit till oss lärare. Vi vet vad vi gör!

Kort om skribenten:

Peter är lärare på gymnasieskolan YBC i Nacka och är behörig i ämnena samhällskunskap, religionskunskap, filosofi och sociologi. Peter hade också förmånen att få Lärarstiftelsens stipendium Lärare skriver, vilket har resulterat i en digital bok om kunskap, lärande och undervisning.