Att maximera läsförståelse – högpresterande gymnasielevers lässtrategier

Avsnitt 15, 2024

FÖR ATT FÖRSTÅ EN TEXT – att avkoda text, förstå och minnas innehållet – kan man använda olika strategier. I det här avsnittet av Lärare och forskning berättar forskaren och tidigare gymnasieläraren i svenska och engelska, Yvonne Hallesson, om resultatet från sin studie om hur högpresterande gymnasieelever gör när de läser. Vad gjorde de speciellt för att ta till sig och minnas en text? Hur medvetna var de om sina lässtrategier och vilka andra faktorer hade betydelse för att maximera läsförståelsen?
– Lässtrategier kan man säga är en aktiv handling för att ta till sig innehållet i en text, någonting man gör för att förstå en text. Man kan säga att det är det man ibland behöver ta till för att läsförmågan och läsförståelsen ska fungera, säger Yvonne.”

BLAND ANNAT SVARADE EN ELEV ”jag läste igenom texten en gång. Därefter läste jag frågorna och sedan läste jag texten igen och strök under saker jag kopplade ihop med frågorna”. En annan elev berättade att ”läsa stycke för stycke och samtidigt föra anteckningar är en metod som passar mig utmärkt”. En annan faktor av betydelse för läsförståelsen visade sig vara den fysiska miljön – var läsningen ägde rum. Exempelvis föredrog en elev att läsa svåra texter hemma ”eftersom det är lättare att koncentrera sig där”.

I AVSNITTET BERÄTTAR Yvonne Hallesson, som är lektor och docent vid Uppsala universitet, bland annat om vad hon menar med en god läsare, hur läsförmåga, läsförståelse och lässtrategier hänger ihop och hur man som lärare kan använda lässtrategier i undervisningen. Yvonne Hallessons och annan forskning visar att lässtrategier har betydelse för elevers läsförståelse och i den svenska läroplanen för grundskolan betonas betydelsen av att elever använder lässtrategier för att förstå och tolka texter.

Yvonne Hallessons studie:
Hallesson, Y. (2016) Lässtrategier för att lyckas – om hur högpresterande gymnasieelever gör när de läser. Forskning om undervisning och lärande, vol 4, nr 2, s. 6-23

Läs forskningsartikeln här

Till podden Lärare & forskning på Spotify

Yvonne Hallesson är universitetslektor och docent i svenska vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Hon har tidigare varit verksam gymnasielärare i svenska och engelska. Hon undervisar på kurser inom lärar- och forskarutbildning och hennes forskningsintressen rör språk och lärande, läs- och skrivutveckling, disciplinary literacy (ämneslitteracitet), samtal om texter samt textanalys.