Hur lär man eleverna att läsa mellan raderna?

Avsnitt 2, 2023

SÅ UTVECKLAR MAN LÄSFÖRSTÅELSE på mellanstadiet. Vi träffar lärarna och forskarna Cecilia Rosenbaum och Anette Svensson som pratar om sin studie som handlar om hur lär man eleverna inferensläsning – att läsa mellan raderna.
I studien har de utvecklat och jämfört ett antal lektioner för att uppnå fördjupad läsförståelse. Och det finns ett rätt tydligt svar som de kommer fram till, vad som är nyckeln till ökad förståelse – att rikta blicken mot texten.

I EN STUDIE har lärarna och forskarna Cecilia Rosenbaum och Anette Svensson utvecklat och jämfört ett antal lektioner med målet att uppnå fördjupad läsförståelse på mellanstadiet. Slutsatsen är att nyckeln till ökad förståelse är att rikta blicken mot texten. Cecilia Rosenbaum har arbetat som mellanstadielärare i 25 år och är idag verksam som rektor. Anette Svensson är docent i litteraturdidaktik vid Malmö universitet.

LEARNING STUDY. De har gjort en så kallad Learning Study där de utvecklat och jämfört ett antal lektioner för att uppnå fördjupad läsförståelse. I de första lektionerna fick eleverna koppla de karaktärsdrag som de läste om till sig själva men i de senare lektionerna skulle eleverna rikta blicken mot texten. Detta visade sig vara kritiskt för lärandet.
– Vi har en lång tradition i svensk skola att ta tillvara på elevers inspel, deras egna erfarenheter och att be dem identifiera sig med huvudpersonen. Men det är inte engagemanget vi är ute efter. Nyckeln till läsförståelse i stället är att rikta blicken mot texten, säger Anette Svensson i poddavsnittet.

EN ANNAN VIKTIG NYCKEL till förståelse är hur du som lärare formulerar dina frågor. Läraren har en viktig roll påpekar Cecilia Rosenbaum och tar upp ett exempel då en klass läste Anne Franks dagbok som hon tycker belyser hur man bör formulera frågorna till eleverna:
– Första frågan var: ”Hur skulle du känna dig om du skulle var tvungen att gömma dig i en garderob med väldigt lite mat under en lång tid?” Men den typen av fråga kan ju vem som helst sätta sig in i. Då är det mycket bättre att ställa en fråga så här: ”Hur känner sig Anne när hon måste gömma sig på vinden? Var finns de passager som ger bevis för hon känner sig?” Här måste man som elev gå in i texten, ge exempel och motivera varför.

INOM SVENSK FORSKNING om läsundervisning har det framhållits att elever redan på mellanstadiet behöver utveckla litterär kompetens och få vägledning i hur de kan angripa och bearbeta en text för att utveckla fördjupad läsförståelse.
För att nå dit är det grundläggande att lärarna ger rätt sorts instruktioner.
– Inom läsförståelsen har vi sett att den vanligaste frågan från oss lärare är: ”Vad heter huvudkaraktären?” Men det är för lätt! Och tråkigt. Vi måste anstränga oss mer, säger Cecilia Rosenbaum.

Läs mer om studien i Forskul

Till podden Lärare & forskning på Spotify

Cecilia Rosenbaum har arbetat som mellanstadielärare i 25 år. Idag är hon verksam som rektor och affilierad till Jönköping University. Hon har deltagit i forskarskolan Learning study. Anette Svensson är docent i litteraturdidaktik vid Malmö universitet.

Forskningsartikeln ”Rikta blicken mot texten” i Forskul är även skriven av professor Ulla Runesson Kempe.