Så kan elevers samtal om fysisk aktivitet bli hälsofrämjande

Avsnitt 18, 2024

I SENASTE AVSNITTET AV LÄRARE & FORSKNING berättar Andreas Jacobsson, tidigare lärare i idrott och hälsa och matematik, om sin forskning kring elevers samtal om upplevelser av fysisk aktivitet med ett hälsofrämjande perspektiv. Undervisningen inom idrott och hälsa har traditionellt sett fokus på sjukdomsprevention, svett och arbetspuls. Tillsammans med Henrik Jakobsson, lärare i idrott och hälsa, har han visat att undervisningen kan påverka elevers förmåga att beskriva och resonera kring sin upplevelse av fysisk aktivitet, en förmåga som kan ha betydelse för elevens hälsa.
Läs mer

– SÄG ATT EN ELEV BESKRIVER att det är astråkigt att spela fotboll. En annan elev säger att allt, förutom fotboll, är astråkigt. Den klassen har vi allihopa!, säger Andreas Jacobsson som i dag är projektledare på forskningsinstitutet Ifous.
– Det är en jättebra kunskap att få reda på det, vad eleverna vet om sig själva och vad de tycker om eller ogillar. I det sammanhanget är den fysiska aktiviteten i sig mindre viktig. Det är kunskapen om sig själv i de här fysiska aktiviteterna som vi vill åt.

TILLSAMMANS MED HENRIK JAKOBSSON, också lärare i idrott och hälsa, har Andreas Jacobsson genomfört en studie med elever i årskurserna 2–4. Fyra på varandra följande forskningslektioner genomfördes. Lektionerna spelades in och analyserades och innehållet utvecklades för att stimulera samtal om elevernas upplevelser av den fysiska aktiviteten. Det visade sig att elevernas samtal i stora drag övergick från beskrivningar av prestationer under de första lektionerna till hur eleverna upplevde aktiviteterna oavsett vilken aktiviteten var.

– DET FINNS FRAMFÖR ALLT TRE INCITAMENT för att samtala eller reflektera om hälsa, säger Andreas Jacobsson i poddavsnittet.
– För det första så är det uppdraget. Det är tydligt att det är något som vi som lärare ska utveckla hos eleverna. Vi ska ge dem förutsättningar att kunna vara fysiskt aktiva för sin egen skull. Då behöver man kunskaper i hur man värderar hälsa på olika sätt.
– Ett annat incitament är att forma hållbara kunskaper. Livslångt lärande på ett eller annat sätt. Lär man sig tidigt att värdera och reflektera över hur man känner i olika situationer så tror jag att det borgar för ett livslångt fysiskt aktivt liv.
– Det tredje skulle jag säga har att göra med ämnets legitimitet. Att elever som kan samtala om vad de lär sig i idrott och hälsa kommer att höja ämnets status för sig själv och andra. Det är något vi har sett: att elever har svårt att beskriva vad de egentligen lär sig i idrott och hälsa”.

STUDIEN OCH INTERVJUN UTGÅR FRÅN artikeln ”Med ett salutogent perspektiv på hälsa – ett sätt att utveckla elevers samtal om upplevelser av fysisk aktivitet” av Henrik Jakobsson och Andreas Jacobsson, Forskning om undervisning och lärande, volym 6, nr 1, 2018.

Läs forskningsartikeln här

Till podden Lärare & forskning på Spotify

Andreas Jacobsson är tidigare lärare i idrott och hälsa och matematik och idag projektledare på forskningsinstitutet Ifous. Han har fil.lic. inom Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik, FIDH, vid Göteborgs universitet.