19 januari 2021 | Maria Rönn

Vad skulle Fridtjuv säga om dagens skola?

Maria Rönn, styrelseledamot i Lärarstiftelsen och vice ordf i Lärarförbundet, är stiftelsens bloggare under två veckor framöver.

Få personer har spelat så stor roll för svensk skola som folkskolläraren och liberale politikern Fridtjuv Berg. Han satt i riksdagen kring sekelskiftet 1900 och var ecklesiastikminister under några år vid förra århundradets början. Han var också ordförande i Sveriges Allmänna Folkskollärarförening, en föregångare till Lärarförbundet, vars arv förvaltas av Lärarstiftelsen. Berg var uppfylld av idén om en sammanhållen skola för barn ur alla samhällsklasser och på många sätt var han före sin tid med idéerna om samma möjlighet till utbildning oavsett social bakgrund. Först flera decennier efter hans död infördes enhetsskolan som senare blev grundskolan.

Idag ser vi det som en självklarhet att skolan ska ge alla barn och elever samma möjligheter oavsett social bakgrund. Samtidigt ser vi hur likvärdigheten minskar i mätning efter mätning. Skolan har svårt att fullgöra det kompensatoriska uppdraget när behöriga lärare saknas och när resurserna är alltför knappa eller fel använda. Skolpengssystemet och skolvalsmodellen förstärker ojämlikheten. Idag är elevernas skolresultat inte oberoende av deras bakgrund. Istället är elevernas socioekonomiska bakgrund avgörande för deras resultat.

Den statliga utredningen En mer likvärdig skola pekar på dessa brister och föreslår viktiga förändringar, som ett större statligt ansvar för skolans finansiering och en reform av skolpengssystemet. Dessa förändringar kan vända utvecklingen mot en mer likvärdig skola, om politikerna har modet att fatta de nödvändiga besluten.

Så vad hade då Fridtjuv Berg sagt om detta? Jag tror att han, liksom jag, hade förfärats över den bristande likvärdigheten i svensk skola, över skolmarknaden och över den förtvivlan många lärare känner över att inte räcka till för alla elever. Sannolikt hade han stått på barrikaderna, tillsammans med oss i Lärarförbundet, och krävt att politikerna tar likvärdighetsproblemen på allvar, att de reglerar skolmarknaden, att de genomför de viktiga förändringar som föreslås i utredningen och att de ger staten ett tydligt huvudansvar för skolan. Det är dags att låta skolan återgå till att vara en skola för alla, precis som den är tänkt att vara.

Fridtjuv Bergs bok Folkskolan såsom bottenskola finns att köpa i vår webbutik

Den statliga utredningen En mer likvärdig skola