Tidskriften Forskul

Tidskriften Forskning om undervisning och lärande, Forskul, är en digital vetenskaplig tidskrift som publicerar forskningsresultat med relevans för lärares undervisning. I tidskriften skriver lärare och forskare om sina praktiknära forskningsprojekt. Genom tidskriften vill Lärarstiftelsen bidra till att forskning av, med och för lärare kan publiceras och spridas.

Enligt skollagen ska skolans verksamhet vila på vetenskaplig grund. Därför är det allt viktigare med forskning om den verksamhet som bedrivs i klassrummen. Forskul är tidskriften som har fokus på forskning som bedrivs i frågor som är relaterade till lärarnas vardag. Forskningsresultaten ska tala direkt till lärarna och handla om de professionella utmaningar som de har att hantera.

Innehåll och utgivning
Artiklarna i Forskul avser att bidra med kunskaper som lärare kan använda för att öka förutsättningarna för elevernas lärande. I tidskriften skrivs det också om forskning som utvecklar metoder och instrument för exempelvis bedömning av elevers kunnande. Artiklarna är relaterade till skolans samtliga ämnesområden och åldersgrupper. De flesta av tidskriftens nummer innehåller artiklar inom flera olika områden och frågor, medan andra är temanummer som innehåller flera artiklar inom samma ämnesområde. Forskul är en öppen och tillgänglig tidskrift. Vår målsättning är att publicera forskning som ger lärare såväl teoretiska som praktiska kunskaper för att utveckla sitt arbete. Tidskriften kommer ut minst två gånger per år.

Forskare i redaktionen
Redaktionen för Forskul består av seniora forskare från olika ämnesdidaktiska områden. Redaktör är professor Inger Eriksson. Tidskriften har dessutom en redaktionskommitté med framstående forskare inom förskolans och skolans olika ämnesområden. Artiklarna granskas enligt ett så kallat peer review-förfarande, för att försäkra att de publicerade forskningsartiklarna håller vetenskapligt god kvalitet.

En podd som komplement
Som ett komplement till artiklarna i Forskul ger vi, i samarbete med Sveriges Lärare, ut podden Lärare och forskning. I podden intervjuas lärare och forskare om vad de har kommit fram till i sin praktiknära forskning. Podden lyfter fram forskning som görs av, med och för lärare och som fördjupar olika aspekter av undervisningen och elevernas lärande.

Ett bidrag till forskningsutvecklingen
Genom tidskriften Forskul vill Lärarstiftelsen bidra till forskningsutvecklingen inom utbildningsområdet och att täppa till gapet mellan forskning och praktik. Stiftelsen vill därmed bidra till utvecklingen av undervisningen och professionen. Stiftelsens föregångare, Sveriges allmänna folkskollärarförening, ägnade sig redan från starten åt att ge ut material för lärande och undervisning och att bidra till utvecklingen av skolan, undervisningen och yrket. De var också drivande, för drygt 100 år sedan, till att den första professuren i pedagogik inrättades.

Från tryckt till digital utgåva
Sedan 2013 är Forskul en vetenskaplig digital tidskrift. Tidigare var det en tryckt tidskrift med samma namn. Nio publikationer gavs ut under åren 2009–2012 och artiklarna handlade om behovet och förekomsten av praktiknära forskning utifrån olika teman. Dessa forskningsartiklar var inte peer review-granskade.

Mer Forskul

INGER ERIKSSON är Forskul:s redaktör sedan 2020. Hon är professor i pedagogik vid Stockholms universitet och tidigare en av de vetenskapliga ledarna vid Stockholm Teaching and Learning Studies, STLS. Inger ansvarar även för uppbyggnaden av samverkansplattformen Örebro-ULF med praktikutvecklande forskning vid Örebro universitet.
Läs mer om Inger Eriksson

DET SENASTE NUMRET av Forskul är ett jubileumnummer med anledning av att det i år är tio år sedan Forskul bildades. Artiklarna i detta nummer är därför utvalda för att sammanfatta och ge perspektiv på den forskning som Forskul fokuserar på att sprida. Numret innehåller både reflekterande tillbakablickar och analyserande framtidsspaningar. Den första artikeln handlar om forskning om ämneskunnande, något som är centralt inom ämnesdidaktisk forskning. Den andra artikeln är skriven på uppdrag av Forskul och därmed inte externt granskad. I den får vi en gedigen genomgång och analys av de artiklar som har publicerats i Forskul under åren 2013 till 2022. Den tredje artikeln ger ett annat perspektiv på praktiknära forskning med lärarmedverkan. Här har resultaten från Skolforskningsinstitutets finansierade projekt 2016 och 2017 analyserats med särskild fokus på vilka kunskapsprodukter för lärarprofessionen som de har resulterat i.
Läs Forskul:s jubileumsnummer

PRENUMERERA MERA. Om du vill vara säker på att inte missa något nummer av Forskul kan du anmäla dig till deras nyhetsbrev. Gör det här

LÄRARE & FORSKNING är podden om lärarnas undervisningsutveckling. I podden lyfter vi fram forskning som görs av, med och för lärare och som fördjupar olika aspekter av undervisningen och elevernas lärande. Podden görs av Lärarstiftelsen i samarbete med Sveriges Lärare. Lyssna och läs mer