Högre särskilt stipendium

HÖGRE SÄRSKILT STIPENDIUM får man för framgångsrika forskningsinsatser och utredningar inom det pedagogiska området i Sverige. Eller för internationella insatser för samarbeten inom samma område. Arbetet ska också gynna lärarkåren på ett eller annat sätt. Lärarstiftelsens styrelse utser stipendiaterna, det går alltså inte att söka stipendiet.

2020 ÅRS STIPENDIUM delades ut till två professorer: Ingrid Carlgren, professor emerita vid Stockholms universitet och tidigare rektor vid Lärarhögskolan 2005–2207  och till Pernilla Nilsson, professor i Naturvetenskapens didaktik, Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad. Vicerektor sedan 2013 och nu prorektor vid samma högskola. De fick 20 000 kronor var  för sina framgångsrika insatser inom forskning och utredning på det pedagogiska området i Sverige.

STIPENDIET DELAS UT ur Anna och Per Borghs testamentsfond. Per Borgh var folkskollärare i Lekaryd. Som många andra folkskollärare runt förra sekelskiftet testamenterade Per Borgh och hans hustru Anna, sin förmögenhet till Sveriges allmänna folkskollärarförening.

0 kr
delades ut 2020 fördelat på två stipendiater.

LÄS MER OM 2020 års stipendiater: professor Pernilla Nilsson och professor Ingrid Carlgren och deras prestationer:
Pressmeddelande

”Det är väldigt roligt för Lärarstiftelsen att få lyfta dessa framgångsrika stipendiater och deras stora bidrag till och betydelse för utvecklingen av den svenska skolan, forskningen och undervisningen”

EVA-LIS SIRÉN, ORDFÖRANDE I LÄRARSTIFTELSEN, OM 2020 ÅRS STIPENDIATER

Mer om 2020 års stipendiater och deras insatser

PROFESSOR INGRID CARLGREN

PROFESSOR INGRID CARLGREN

Ingrid Carlgren är professor emerita i pedagogik vid Stockholms universitet. Rektor vid Lärarhögskolan i Stockholm 2006–2007. Hedersdoktor vid fakulteten för lärarutbildning vid Umeå universitet 2008. Hon har verkat i Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté och Lärarförbundets vetenskapliga råd. Redaktör under fem år för den digitala tidskriften ForskUL, där hon har lyft fram den praktiknära forskningen av och för lärare. Hon är flitigt publicerad både utifrån egen forskning men också på uppdrag av bland annat Skolverket, Vetenskapsrådet och i grundläggande förarbeten till Lpo 94.

PROFESSOR PERNILLA NILSSON

PROFESSOR PERNILLA NILSSON

Pernilla Nilsson är professor i Naturvetenskapens didaktik vid Högskolan i Halmstad. Vicerektor sedan 2013 och nu prorektor vid samma högskola. Hon har arbetat vid Skolverket med läroplaner i fysik, kemi och biologi, och som expert vid Universitetskanslersämbetet och utvärdering av svensk lärarutbildning. På regeringens uppdrag är hon ledamot i Skolverkets insynsråd och Skolforskningsnämnden. Hon har varit en av projektledarna för den nationella handlingsplanen kopplad till Regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Ledamot i Lärarförbundets vetenskapliga råd.

Mer om 2016 års stipendiater och deras insatser

PROFESSOR ULF P LUNDGREN

PROFESSOR ULF P LUNDGREN

Ulf P Lundgren har, förutom sina år som rektor på Lärarhögskolan och generaldirektör för Skolverket, varit huvudsekreterare för Vetenskapsrådet och ordförande för KK-stiftelsens forskningsprogram om IT i skolan. Ulf P är erkänd som nutidsforskare kring svensk skola på systemnivå. Han är flitigt anlitad som expert i olika sammanhang och utredningar.

PROFESSOR BENGT JOHANSSON

PROFESSOR BENGT JOHANSSON

Bengt Johansson har, efter sin forskarutbildning i pedagogik, medverkat i flera forskningsprojekt vid Göteborgs universitet. Han tagit in forskning och utvecklingsarbete från andra länder för spridning och omsättning i svensk matematikkultur – i skrifter, föreläsningar, kursplanearbete och utvärdering.

PROFESSOR ASTRID PETTERSSON

PROFESSOR ASTRID PETTERSSON

Astrid Pettersson ansvarar i Sverige för matematikdelen i PISA, nationella prov och diagnostiskt material i matematik. Hennes forskning handlar om teori- och metodutveckling inom utvärdering och bedömning, huvudsakligen i matematik. Men även utveckling av instrument för bedömning av kunskaper, attityder och självuppfattning.