Högre särskilt stipendium 2020

Lärarstiftelsens Högre särskilda stipendium för 2020 har tilldelats professor Ingrid Carlgren och professor Pernilla Nilsson. Firandet och utdelningen av stipendiet skedde i år digitalt.

Motiveringen
Stipendiet är på 20 000 kr ur Anna och Per Borghs testamentsfond, och är det stipendium som Lärarstiftelsen delar ut som premierar insatser för läraryrket. Båda får det med motiveringen: för framgångsrika insatser inom forskning och utredning inom det pedagogiska området i Sverige.

Digitalt firande och intressant samtal
Det blev ett hjärtligt och glatt firande som mynnade ut i ett intressant samtal över det digitala fikat. Pernilla Nilsson deltog från Högskolan i Halmstad, där hon är professor i naturvetenskapens didaktik och prorektor, och professor Ingrid Carlgren från sitt arbetsrum hemma i Tystberga.

Läget för läraryrket
Hur ligger det då till med läraryrkets professionalisering? Carlgren och Nilsson gav båda sin syn på såväl nuläget som utveckling framåt:

– På den positiva sidan finns en lärarutbildning som börjar hålla måttet och ett ökat söktryck. Alla forskarskolor är ett stort steg framåt. Vi ser en starkare forskningsanknytning och nya former för kompetensutveckling. De karriärmöjligheter som idag finns för lärare, samt lärarlönelyftet är positiva delar. På minussidan, bland mycket annat, ligger lärarbristen och lärarnas otrygghet i de politiska förväntningarna på att bli bäst i världen på digitalisering, framhöll Pernilla.

– Forskarskolorna och att lärare börjat medverka i sin egen kunskapsproduktion är positiva steg för professionaliseringen. För övrigt ser det dessvärre ganska mörkt ut. NPM och resultatstyrningen präglar både Skolkommissionens förslag och de utredningar som tillsatts för att förverkliga dessa. Därigenom minskar det professionella utrymmet och lärarna förvandlas till att endast genomföra vad de är ålagda. Det blir viktigare att göra rätt än att göra rätt saker, menade Ingrid.

Vad är då viktigast för en ökad professionalisering av läraryrket?
Båda betonade starkt att det är dags att tala om didaktisk forskning, både inom ämnesdidaktik och didaktik generellt. Det är orimligt att bygga ett professionsprogram vid sidan av akademin. Självklart måste karriärvägarna knytas till en akademisk progression, tryckte båda stipendiaterna på.

Båda stipendiaterna trycker på behovet av en forskning som utgår från professionens frågor och som är relevanta.

Javisst ja, vad firade vi med? På Pernillas bord hittade vi hallonmoussetårta, Ingrid serverade sin specialitet vinbärskaka och Lärarstiftelsens ordförande Eva-Lis firade med äppeltårta och björnbär.

28 september, 2020

Fakta om stipendiaterna:

INGRID CARLGREN
är professor emerita i pedagogik vid Stockholms universitet. Hon var rektor vid Lärarhögskolan i Stockholm 2006–2007. Hon promoverades till hedersdoktor vid fakulteten för lärarutbildning vid Umeå universitet 2008.
Ingrid Carlgren har verkat i Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté och Lärarförbundets vetenskapliga råd. Hon har också varit redaktör för den digitala tidskriften Forskul, forskning om undervisning och lärande, under fem år, där hon har lyft fram den praktiknära forskningen av och för lärare.
Hon är flitigt publicerad både utifrån egen forskning men också på uppdrag av bland annat Skolverket, Vetenskapsrådet och i grundläggande förarbeten till Lpo 94.

PERNILLA NILSSON
är sedan 2013 professor Naturvetenskapens didaktik, Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad. Hon har varit vicerektor sedan 2013 och är nu prorektor vid samma högskola. Hon har arbetat vid Skolverket med läroplaner i fysik, kemi och biologi, och som expert vid Universitetskanslersämbetet och utvärdering av svensk lärarutbildning. Pernilla Nilsson är på regeringens uppdrag ledamot i Skolverkets insynsråd och Skolforskningsnämnden. Hon har dessutom varit en av projektledarna för den nationella handlingsplanen kopplad till Regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Hon är också ledamot i Lärarförbundets vetenskapliga råd. Hon har under de senaste 15 åren arbetat med praktiknära forskning grundad i lärarnas egna problemområden och frågor.

PRESSKONTAKT:
Martina Mälarstedt, administratör,
0703-70 16 64.