26 april 2023 | Pressmeddelande

Nu lanseras Stora läspriset med fokus på ungas läsande

Stora läspriset är ett nytt stipendium för lärare som jobbar med läsfrämjande insatser för barn och unga. Sammanlagt ska 300 000 kronor delas ut. Det är Lärarstiftelsen och Sällskapet för folkundervisningens befrämjande, SFUB, som står bakom priset.

Undersökningar visar att läsning och läsförståelsen bland unga minskar. Det nya stipendiet är till för lärare som aktivt arbetar med att öka och förbättra läsningen bland barn och ungdomar.

För goda läsfrämjande insatser
Initiativtagare till det nyinstiftade priset är Lärarstiftelsen och Sällskapet för folkunder­ visningens befrämjande, SFUB.
– Förskolan och skolan har en avgörande roll för barns och elevers läsvanor. Stipendiet ger möjlighet att utveckla och förbättra det arbetet. Läsning har stor betydelse för elevers språkutveckling och för deras inlevelseförmåga och fantasi. Läsförmåga och läsförståelse är viktig i alla skolans ämnen, säger SFUB:s ordförande Christina Palm.

Sammanlagt 300 000 kronor delas ut
Stipendiet delas ut till läsfrämjande arbete i två olika ålderskategorier: för arbete med barn 0–12 år och för arbete med unga och vuxna 13–25 år. Det delas ut till en grupp om minst två personer, varav minst en ska vara legitimerad lärare. Varje grupp får 150 000 kronor vardera.
– Vi hoppas att priset lyfter fram fina insatser, inspirerar och ger ringar på vattnet. Läsning är nyckeln vidare i livet, till samhället och är en förutsättning för demokratin. Med priset vill vi gynna och betona vikten av goda insatser och samarbeten som främjar läs­ förmågan hos unga, säger Lärarstiftelsens ordförande Eva­Lis Sirén.

En expertgrupp utser stipendiaterna
Stipendierna ska användas för att utveckla projekt eller för arbete som gör att det kan spridas till fler. En professionell expertgrupp av forskare och svensklärare kommer att ta fram stipendiaterna.
Priset delas ut på Bokmässan i Göteborg den 29 september klockan 14.00.

VILL DU VETA MER? KONTAKTA:
Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarstiftelsen
eva­-lis.siren@lararstiftelsen.se
070­-576 72 38

Christina Palm, ordförande SFUB
storalaspriset@sfub.se
SFUB

Kortfattat om Stora läspriset
 • Stora läspriset är nyinstiftat och ett samarbete mellan Lärarstiftelsen och Sällskapet för folkundervisningens befrämjande, SFUB.
 • Sammanlagt delas 300 000 kronor ut fördelat på två olika grupper i två olika ålders­ kategorier: för arbete med barn 0–12 år och unga och vuxna 13–25 år. Varje grupp får 150 000 kronor vardera. Gruppen måste bestå av minst två personer och minst en måste vara legitimerad lärare.
 • Stipendiet delas ut för att utveckla redan pågående projekt (inte för arbeten som redan har genomförts).
 • Man kan inte söka stipendiet. En expertgrupp utser stipendiaterna.
 • Prisutdelningen sker på Bokmässan i Göteborg den 29 september klockan 14.00.
Expertgruppen

Stipendiaterna tas fram av en expertgrupp som består av fem yrkeskunniga:

 • Caroline Liberg är expertgruppens ordförande. Hon är professor i utbildningsvetenskap
  med inriktning mot läs- och lärprocesser vid Uppsala universitet.
 • Fredrik Sandström är svensklärare årskurs 7–9 och styrelseledamot i Lärarstiftelsen.
 • Åsa Warnqvist är chef för Svenska barnboksinstitutet och docent i litteraturvetenskap.
 • Karin Jönsson är universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Malmö
  universitet.
 • Katarina Lycken Rüter är gymnasielärare i svenska och religion och författare.
Om SFUB

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande har haft läsning i fokus sedan föreningen bildades för över 200 år sedan. Idag är uppdraget att bidra till lärarnas kompetens­ och kunskapsutveckling inom pedagogik och forskning, främst genom stipendier för studie­ resor och konferens­ och kursdeltagande.
SFUB