Logotyp för Lärarstiftelsen.
Logotyp för Lärarstiftelsen
Liven på landet Byn Solvik

Lärarstiftelsens verksamhet i korthet

Här anges något av stiftelsen verksamhet från dess bildande 1967
Följ vår verksamhet på My News Desk
Följ Lärarstiftelsen


Gunvor Larsson-UtasFederationen SAFs sista kongress fattade beslut om stadgar för stiftelsen med utgångspunkt i det kontrakt som slöts mellan de tre folkskollärarorganisationerna 1946.

Stiftelsens uppgift blev att förvalta egendom och fonder som tidigare hade förvaltats av federationen samt sådana tillgångar som tillfördes stiftelsen genom gåvor och donationer. Tillgångarna skulle förvaltas enligt fondbestämmelserna och donerade inventarier och konstverk skulle vårdas och SAFs arkiv hållas samlat.

Styrelsen skulle bestå av fem ledamöter och utses av Sveriges Lärarförbunds (SL) kongress. Ordföranden skulle utses av Stiftelsens styrelse bland de fem ledamöterna. Stiftelsens räkenskaper och styrelsens årsberättelse skulle granskas av SL:s revisorer och underställas SL:s kongress. Det skulle också vara SL:s kongress som beslutade om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse. Genom sammanslagningen 1991 av SL och Svenska Facklärarförbundet övertog det nybildade Lärarförbundet SL:s roll.

Stiftelsens första ordförande blev Gunvor Larsson-Utas. Hon hade varit ordförande i FSAF från 1963 fram till upplösningen 1966.

Ordföranden genom åren:
2014 - nuvarande, Eva-Lis Sirén, tidigare ordförande i Lärarförbundet.
2011 - 2013, Solweig Eklund, tidigare vice ordförande i Facklärarförbundet och Lärarförbundet
1986 - 2010, Solveig Paulsson, tidigare ordförande i SL och vice ordförande i Lärarförbundet
1989 - 1995, Agneta Eliasson
1967 - 1988, Gunvor Larsson-Utas, tidigare ordförande i FSAF

Styrelsen består idag av ordförande Eva-Lis Sirén, vice ordförande Ann-Charlotte Eriksson, Eva Holmén, Klas Holmgren, Ulf Larsson-Li, Ann-Charlotte Nordbjörk och Maria Rönn som är utsedd av Lärarförbundets styrelse.

Lärarstiftelsen förvaltar också en stor konstsamling som tillkommit genom föregångarnas insatser för att tillhandahålla undervisningsmaterial till folkskolan och illustrationsmaterial till de olika jul- och barntidningar samt bokserier som utgivits på Sveriges allmänna folkskollärarförenings initiativ.

Stiftelsen har också ett innehållsrikt bibliotek med föreningstryck, lärarmatriklar, tidskrifter och skoltidningar samt skol- och undervisningshistoria.

Stiftelserna


Lärarstiftelsen är en näringsstiftelse eftersom stiftelen äger hus. Lärarstiftelsen förvaltar 15 mindre stiftelser, flera är donationer från betydelsefulla personer från föreningen SAF och några har tillkomiit under senare år - de är avkastningstifteslser.

Honnörsstipendier


Stiftelsen utdelar honnörsstipendier på eget initiativ till personer som har gjort förtjänstfulla insatser inom skol- och undervisningsområdet. Under de senaste 20 åren har följande personer erhållit stipendier:

1990 Gunvor Larsson-Utas och Claes E Prestby
1991 Ella Fredriksson och Thore Emlund
1993 Ruth Bauth, Karin Johansson och Anna-Lisa Dandanell
1995 Kerstin Frykstrand och Bertil Rimskog
1996 Kerstin Johansson och Bertil Andersson
1997 Sören Marklund och Marianne Stensson
2001 Torsten Husén och Gert Berntsson
2004 Christer Romilson och Lars-Erik Klason
2007 Bengt Göransson och Agneta Anderlund
2009 Sven-Åke Johansson
2011 Agnetha Eliasson, Bengt Alin och Solveig Paulsson


Stöd till utgivning av böcker


Lärarstiftelsen medverkar till utgivning av böcker och kan bevilja tryckbidrag.

"Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige" kom till och gavs ut av Sveriges allmänna folkskollärarförening, som gav Selma Lagerlöf i uppdrag att skriva en ny läsebok för folkskolan 1906. För att celebrera 100 års minnet av utgivningen av Nils Holgersson och för att Selma Lagerlöf tilldelades Nobelpris i litteratur gav Stiftelsen ut boken "Nils Holgersson - en illustrerad resa".

2016 ger Lärarstiftelsen, i samarbete med Lärarförlaget, ut en biografi om Fritjuv Berg och trycker även upp en faksimil av orginalutgåvan av hans skrift från 1883.

Stiftelsen har också givit ekonomiskt stöd till historieskrivning om olika lärargruppers historia, t.ex. slöjdlärarna och skolkökslärarinnorna. Också TAM-Arkiv har fått bidrag för liknande projekt. Stiftelsen har även stött tryckning av avhandlingar inom det utbildningspolitiska området.


Vägval i skolans historia


År 2000 beslöt Stiftelsn att inleda ett samarbete med Föreningen för Svensk Undervisningshistoria, FSUH, kring utgivningen av tidskriften "Vägval i skolans historia".

www.undervisningshistoria.se

   Dela på: