Logotyp för Lärarstiftelsen.
Logotyp för Lärarstiftelsen
Bergsbruk under 1500-talet av Olle Hjortsberg

Innovationer för lärande

Nu kan du tillsammans med 2-3 kollegor, eller fler, söka 2017 års stipendium för innovativt lärande! Sista ansökningsdag 23 april, 2017

Stipendier ges till projekt/utvecklingsarbete där lärare tillsammans utvecklar undervisningsmetoder för att främja barns och ungdomars lärande.

Lärare som är pedagogiska innovatörer (utvecklare) inom skolan behöver uppmärksammas. Många lärare prövar idag olika alternativa arbetssätt för att finna nya sätt att främja barns och ungdomars lärande t.ex. läs-och skrivutveckling, matematisk förståelse och färdigheter, estetisk kunskapsutveckling och kritiskt tänkande.

Stipendiet ges till lärare som har påbörjat ett utvecklingsarbete tillsammans med kollegor och som behöver ekonomiskt stöd för att kunna genomföra utvecklingsarbetet med hög kvalitet.

Ett syfte med stipendiet är att stärka lärarprofessionen och att verksamheten utvecklas till att bli kollektiv. För det behövs systematisk utveckling och det kan vara till exempel Learning study, lektionsanalys eller designmetod.

Resultatet av arbetet ska komma fler till del varför det ska dokumenteras och en presentation göras som gör det möjligt för andra att dra lärdom av de nya kunskaperna. 

Stipendiet kan ge möjlighet till tjänstledighet (enstaka dagar eller nedsättning under längre tid), att förlägga arbete på annan ort än hemorten, erfarenhetsutbyte med kollegor, bildande av nätverk osv. Behöriga att söka är yrkesverksamma lärare med lärarexamen.

Stipendium kan utgå med upptill 100 000 kronor och utdelas till två eller flera samsökande lärare/förskollärare/fritidspedagoger

Ansökningsperioden pågår till den 23 april 2017 och ansökan sker på länken nedan. Ansökan på annat sätt behandlas ej.

Beslut meddelas senast den 15 juni 2017.

Anvisningar


• Ansökan ska ske direkt i två separata digitala ansökningsformulär. Det första formuläret ska samtliga sökande fylla i. Det innehåller bara uppgifter om den enskilde sökanden plus vilka medsökandena det är. Det andra formuläret ska projektansvarig sökande fylla i. Det ska innehålla hela projektbeskrivningen. Skicka inte in några handlingar per post. Ofullständigt ifyllda ansökningsformulär behandlas ej. Det går att skriva ansökan i tex ett word-dokument och sedan kopiera därifrån och klistra in i formuläret.

• Var redo att fylla i hela formuläret på en gång då det inte går att lämna sidan och komma tillbaka. För att se frågorna i förväg så kan ni se dokumenten längst upp till höger på denna sida. Den visar de frågor ni ombeds att fylla i. Formuläret går att skriva ut och använda som underlag.

• Sökande som beviljats medel skall inom ett år lämna en rapport över arbetet samt en redovisning över hur medlen har använts.

• Om aktivitet ej genomförs ska erhållet bidrag återbetalas.

• Vid bedömning av stipendieansökningarna kommer endast ställning tas till den information som lämnas i ansökningsblanketten samt i bilagor.

• Stipendium utgår inte för aktiviteter som ägt rum före beslut om beviljande.

• För ej beviljade ansökningar lämnas inget besked.

• Personuppgifter som lämnas i ansökan eller som registreras i övrigt i samband med tilldelning av stipendium, behandlas av Lärarstiftelsen vid administration av ansökningarna. Med behandling menas insamling, registrering, lagringsammanställning. Uppgifter lämnas inte ut till någon utanför Lärarstiftelsen.

   Dela på: