Logotyp för Lärarstiftelsen.
Logotyp för Lärarstiftelsen
Detal ur Stad av Einar Nerman

Forskning om undervisning och lärande


- vetenskaplig tidskrift, forskning med och för lärare

Läraryrkets framtid förutsätter utveckling av lärarnas specifika kunskaper och då behövs en kraftfull satsning på forskning med anknytning till yrkesutövningens komplexitet. Forskning om undervisning och lärande vill bidra till att tillgodose dessa behov av forskning och utveckling inom förskola och skola.

Forskning om undervisning och lärande, ForskUL, har sedan 2013 varit en vetenskaplig tidskrift där de publicerade artiklarna är granskade enligt perr review-förfarande. Tidskriften utkommer med två nummer per år.

Kraven på att skolans pedagogiska verksamhet ska vara forskningsbaserad ökar. Under det senaste decenniet har nödvändigheten av att involvera lärare i forskningen uppmärksammats alltmer. Forskning om undervisning och lärande har ambitionen att bli en tidskrift för publicering av resultat från olika praxisnära forskningsansatser. En stor del av den praxisnära forskning som publiceras idag beskriver forskningens resultat i termer av hur eventuella insatser förändrat lärarna. Inom skolans värld efterlyser man mer av kunskaper om utvecklats i samverkan mellan lärare. Avsaknaden av forum där lärare/forskare kan publicera resultaten av sin forskning är påfallande. Det är mot den bakgrunden Forskning om undervisning och lärande kan fylla en viktig funktion.

Sedan 2009 har Lärarstiftelsen, i samarbete med Lärarförbundet och dess vetenskapliga råd, gett ut Forskning om undervisning och lärande. De första nio nummren av skriften, med samma namn, var i form av tryckta häften, nr 1 till 9. Syftet har sedan starten varit att lyfta fram forskning med och för snarare än om och på lärare. Artiklarna i denna föregångare till ForskUL handlar om behovet och förekomsten av praktiknära forskning utifrån olika teman. Dessa artiklar är däremot inte renodlade forskningsartiklar som granskats enligt ett peer review-förfarande.www.forskul.se finns både det senaste numret och tidigare nummer nedladdningsbara som pdf. Där kan man också läsa om förutsättningarna för medverkan med artiklar, liksom vilka som ingår i redaktionskommittén. Skriften finns endast elektroniskt.

   Dela på: