Logotyp för Lärarstiftelsen.
Logotyp för Lärarstiftelsen
Bokhylla med stiftelsens samlingar

Våra samlingar

Bildspel

Stiftelsen förvaltar ett omfattande arkiv och bibliotek från Sveriges allmänna folkskollärarförening. Dessutom förvaltas en konstsamling som tillkom genom förenings insatser för att tillhandahålla undervisningsmaterial till folkskolan och illustrationsmaterial till de olika jul- och barntidningar som utgivits på folkskollärarnas och föreningens initiativ.

De delar av arkivet som handlar om föreningens historia såsom protokoll, korrespondens, remissyttranden och olika initiativ i skol- och utbildningspolitiska frågor finns på TAM-Arkiv. Här kommer några axplock att redovisas avseende undervisningsmaterial och andra initiativ för ett lyckligare liv för skolbarnen runt förra sekelskiftet och en bra bit in på 1900-talet.

Läromedel
Sveriges allmänna folkskollärarförening - SAF bidrog på olika sätt till att förnya och förbättra hjälpmedeln i skolarbetet. En illustrerad förteckning över undervisningsmaterial utgavs av föreningen under en period vid sekelskiftet, då statens officiella lista inte ansågs tillräcklig. SAF anlitade vid sekelskiftet Julius Kronberg och något senare Nils Kreuger och Nils Tirén och på 1930-talet Olle Hjortsberg för att framställa skolplanscher och tavelserier, som reproducerades för skoländamål.

Läsebok för folkskolan, som utgavs efter ett statligt initiativ, var mycket kritiserad av lärarna, som ansåg den vara svårtillgänglig. 1906 utkom första delen av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, den andra delen året efter. Därefter kom en rad böcker att utges under den gemensamma titeln "Läseböcker för Sveriges barndomsskolor". Där ingick bl.a. Svensk vers med Alfred Dalin som redaktör, Heidenstams Svenskarna och deras hövdingar, Sven Hedins Från pol till pol samt Sörgården och I Önnemo av Anna Maria Roos. I anslutning till läseboken Sörgården gjorde Nils Kreuger fem tavlor med olika motiv från en lantgård. Kopior av dem delades gratis ut till tusentals skolor.

Barnbiblioteket SAGA och Jultomten
Svensk lärartidnings förlag gav inte bara ut en tidning i veckan till landets lärare. Redaktörsparet Emil och Amanda Hammarlund tog också initiativ till utgivningen av Jultomten och till Sagabiblioteket. Jultomten kom ut första gången 1891. Tidningen blev första julen välkomnad i mer än 70 000 hem. Tummeliten, jultidning för smått folk kom ut 1895. Makarna Hammarlund hade från starten bestämt sig för att knyta framstående författare och illustratörer till förlaget. Jenny Nyström och Elsa Beskow är exempel på två framstående illustratörer som medverkade i Barnbiblioteket Saga.

Svensk Lärartidnings Förlag startade Barnbiblioteket Saga 1899. Utgivningen omfattar 256 titlar och pågick till 1954.

Fortbildning och Pedagogiska skrifter
Folkskolans och folkbildningens höjande utgjorde ett av allmänna folkskollärarföreningens främsta mål. Fridtjuv Berg presenterade 1883 ett program för lärarnas fortbildning. Han hävdade bl a "Lärarduglighet är icke en gåva, som man mottager, eller en dressyr, som man undergår, utan en inre kraft som man genom eget arbete utvecklar och stärker". Lärarkårens fortbildning och studieresor blev således tidigt en angelägen del av lärarföreningens arbete.

Tillgången på svensk pedagogisk facklitteratur för lärare var på 1890-talet begränsad. SAF startade en ny skriftserie 1898, kallad Pedagogiska skrifter. Den kom till på initiativ av en motion till centralstyrelsen och utifrån intresset från lärare att ta del av översättningar av lämpliga utländska arbeten. En särskild litteraturkommitte gavs i uppgift att ombesörja utgivningen och den skulle inte begränsas till översättnngar. Ett helt centralt namn i skriftseriens historia är Jöns Franzén. Han var redaktör under 37 år (1898 - 1934). Under de åren gavs 146 nummer av skriftserien ut, av totalt 266.

Porträtt i olja
Stiftelsen har en porträttsamling av Allmänna Folkskollärarföreningens förgrundsgestalter.

Emil Hammarlund 1853 - 1910
En av grundarna av Sveriges Allmänna Folkskollärarförening. Riksdagsman. Centralstyrelsen 1880-1905. Ordförande 1895-1905. Grundare av Svensk Lärartidnings Förlag. Utgivare och redaktör 1882-1905. Grundare och utgivare av Barnboksbiblioteket Saga.

Fridtjuv Berg 1851 - 1916
Riksdagsman, statsråd. Centralstyrelsen 1886-1916. Redaktör för Svensk Läraretidning 1907 - 1916. Ordförande 1910-1912 och 1915-1916. Skrev Folkskolan som bottenskola 1883

Alfred Dalin 1855 - 1919
Centralstyrelsen 1886 - 1919. Ordförande 1913 - 1914, 1916 - 1919. Tillsammans med Fridtjuv Berg utgivare av Läseböcker för Sveriges barndomsskolor.

Värner Ryden 1878 - 1930
Riksdagsman, statsråd. Centralstyrelsen 1916 - 1930. Ordförande 1930.

Edvin Stålfelt 1882 - 1964
Centralstyrelsen 1920 - 1932. Ordförande 1931 - 1932.

Johan Molin 1850 - 1910
En av grundarna av Sveriges Allmänna Folskollärarförening. Centralstyrelsen och ordförande 1880 - 1884.

August Melcher Stefanson 1853 - 1898
En av grundarna av Sveriges Allmänna Folskollärarförening. Centalstyrelsen 1880 - 1888.

Anna Rylander 1854 - 1909
Sveriges Folkskollärarinneförbund bildades 1906 och Anna Rylander var dess första ordförande.

Jöns Franzén 1856 - 1935
Centralstyrelsen 1896 - 1915. Initiativtagare till och redaktör för Pedagogiska skrifter 1897 1933.

Hjalmar Berg 1859 - 1953
Grundare av och föreståndare för Svenska skolmuseet 1908 - 1937. Redaktör för Svensk Läraretidnings Förlag.

Sven Nylund 1872 - 1947
Centalstyrelsen 1908 - 1924.


   Dela på: