Logotyp för Lärarstiftelsen.
Logotyp för Lärarstiftelsen
På vikingatåg i Dalom av Carl Larsson

Om oss

STELLA FALKNER-SÖDERBERG 1904 – 1991
'Olle på Söder och Inga på Norr – stockholmssagor' 1939 – omslags- och vinjettbilder
Barnbiblioteket Saga 192

Lärarstiftelsen har sina rötter långt tillbaka i tiden.

1880 bildades Sveriges allmänna folkskollärarförening, SAF. Drivkraften var att förbättra villkoren för den nya lärarkår som växte fram vid sidan om läroverkslärarna. Under åren framöver skedde många organisatoriska förändringar som 1967 resulterade i att organisationen upplöstes eftersom nya aktörer hade vuxit fram.

Under 1910-20 talet bildades föreningar för kvinnliga folkskollärarinnor (1906), småskollärarinnor (1918) och manliga folkskollärare (1921). SAF ombildades
till en federation på 1940-talet och när Sveriges Lärarförbund bildades på 1960-talet ombildades federationen till Stiftelsen Sveriges allmänna folkskollärarförening. Dess uppgift blev att ta tillvara de tillgångar som föreningen/federationen hade samlat under årtionden. SAF är en av många föregångare till Lärarförbundet.

En av SAFs främsta företrädare var Fridtjuv Berg, som 1883 skrev boken Folkskolan såsom bottenskola, i vilken han förespråkade ett sammanhållet skolsystem för alla samhällsklasser. Han var också ecklesiastikminister i Karl Staffs regering och ansvarig för stavningsreformen 1906, som avskaffade stavning med fv, hv och dt för att underlätta undervisningen. Han gjorde också betydande insatser för föreningens utgivning av läseböcker, sagoböcker tidningen Jultomten och mycket annat. Han var också en av initiativtagarna till föreningens utgivning av Pedagogiska skrifter.

Stiftelsens uppgift är att förvalta tillgångarna, vårda konst, inventarier, arkiv och bibliotek och genom stipendier, bokprojekt, utställningar mm stödja aktiviteter som främjar läraryrkets utveckling och lärarnas deltagande i det offentliga samtalet om skolan. Ledstjärnan är att främja lärares deltagande i sin egen yrkesutveckling, vilket är en viktig del i yrkets professionalisering och för makten över yrket. Dessutom ska stiftelsen öka kunskapen om läraryrkets historiska utveckling samt om skolans historia.

Läs mer om vår verksamhet och historia genom att klicka på någon av rubrikerna i menyn.

   Dela på: