Logotyp för Lärarstiftelsen.
Logotyp för Lärarstiftelsen
Yngre stenåldern av Nils asplund

Federationen SAF 1946-1966

Lärarstiftelsen deltar i Skolforum som ett led i en lång tradition
Lärarmöten och skolmässor har en lång tradition. De senaste decennierna har lärare kunnat mötas på Skolforum som varje höst genomförs vid Stockholmsmässan i Älvsjö.

Lärare har behov av att mötas och inspireras av varandra. Har man en skolidé som andra kan ha glädje av vill man ha tillfälle att dela den och diskutera med andra.

Redan vid världsutställningen i London 1862 fanns en pedagogisk sektion där deltagande länder kunde visa upp några av sina undervisningsidéer. Detta fortsatte vid de världsutställningar som följde. I tidskriften Vägval i skolans historia skriver skolforskaren Joakim Landahl om världsutställningen i Paris 1900.

Med start under 1800-talet återkom också en rad nordiska lärarmöten som dokumenterades noggrant.

Behovet av samverkan mellan grupporganisationerna gjorde sig emellertid gällande även inom andra områden. Praktiskt tog sig detta uttryck bl.a. i att vissa gemensamma kommittéer tillsattes och i att styrelserna enades i gemensamma yttranden till olika myndigheter. För att möjliggöra ett fast och ordnat samarbete krävdes dock att Sveriges allmänna folkskollärarförenings konstitution ändrades så att förbunden kunde få direktinflytande som jämbördiga parter. Mellan 1933 och 1945 diskuterades frågan och den löstes på så sätt att anslutningen till SAF skulle ske kollektivt och man skulle ge ut en gemensam tidning. I ett kontrakt fastställdes villkoren för ombildningen av förening till en federation av de tre lärarförbunden med alla dess medlemmar – Federationen Sveriges allmänna folkskollärareförening, FSAF. Kontraktet fastställde också federationens verksamhet och förvaltning av den gamla föreningens tillgångar. Dessa, som utgjordes av bl.a. donationer och fonder, egna tillgångar och några hyresfastigheter skulle samtliga överlåtas på federationen. Om federationen skulle upplösas skulle en stiftelse upprättas för förvaltning av federations tillgångar enligt särskilda bestämmelser.

Federationen SAF hade ett representantskap som högsta beslutande organ och sammanträdde varje år. Styrelsen bestod av 15 ledamöter, fem från var och en av de tre lärarorganisationerna.

Med tiden blev det mer och mer uppenbart att FSAFs arbete med att ta tillvara gemensamma lärarintressen i ekonomiska och rättsliga frågor mera hörde hemma inom de tre grupporganisationernas arbetsfält. FSAF hade status som remissinstans, men federationen överlät allt oftare på grupporganisationerna att besvara remisserna.

1963 gick Sveriges folkskollärarförbund och Sveriges folkskollärarinneförbund samman i Sveriges Lärarförbund. Det fick till följd att FSAFs stadgar fick revideras, när det bara var två medlemmar. Samtidigt blev federationens uppgift enbart att förvalta FSAFs egendom och fonder och fördela FSAFs avkastning enligt fondstadgarna.

Den 1 januari 1967 gick Sveriges Lärarförbund och Sveriges småskollärarförbund samman. Eftersom federationen SAF inte bara kunde ha en medlem ombildades FSAF till en stiftelse enligt stadgarna och kontraktet från 1946. Den fick namnet "Stiftelsen för förvaltning av Sverigs Allmänna Folkskollärarförenings tillgångar" (SSAF).

   Dela på: