Logotyp för Lärarstiftelsen.
Logotyp för Lärarstiftelsen
Skolplanscher av Nils Kreuger
1. Brunte hämtas på söndagsmorgonen
2. Får på bete
3. Korna mjölkas

För lärarprofessionen, skolan och undervisningen

Professorerna Ulf P Lundgren, Bengt Johansson och Astrid Pettersson har tilldelats Lärarstiftelsens högre särskilda stipendium


Lärarstiftelsen har tilldelat Högre särskilt stipendium till Anna och Per Borghs minne 2016 till Ulf P Lundgren, Bengt Johansson och Astrid Pettersson för deras insatser inom forskning och utredning inom det pedagogiska området. Deras mångåriga arbete har på ett framgångsrikt sätt varit till gagn för lärarkåren.

Stipendiet, på 20 000 kr, ska enligt stiftelsens urkund utdelas till ”personer inom lärarkåren, som genom forskning eller utredningar på det pedagogiska området eller genom insatser för främjandet av internationellt samarbete i pedagogiska frågor på ett framgångsrikt sätt verkat till fromma för svensk folkuppfostran och folkupplysning eller till gagn för lärarkåren”.
Stipendiaterna mottog stipendiet i samband med ett högtidshållande av dem på Stallmästaregården i Stockholm, den 8 juni.

– Det är väldigt roligt för Lärarstiftelsen att få lyfta dessa tre framgångsrika stipendiater och deras stora bidrag till och betydelse för utvecklingen av den svenska skolan och undervisningen, säger Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarstiftelsen.

Läs mer om stipendiet i vårt pressmeddelande.

Lärarstiftelsen bildades 1967 för förvaltning av Sveriges allmänna folkskollärareförenings tillgångar. Stiftelsen hette ursprungligen Stiftelsen SAF men bytte namn 2014 .

Sveriges allmänna folkskollärarförening, SAF, bildades 1880. SAF var en av många föregångare till Lärarförbundet. Redan från starten ägnade sig lärarna i SAF åt utveckling av skolan, yrket och undervisningen.

Material för lärare och elever
Lärarstiftelsen tillgängliggör och gör känt föreningen SAFs mångskiftande arbete för att stärka läraryrket och reformeringen av skolväsendet. Föreningen gav ut Pedagogiska skrifter för lärarna och tog initiativ till läseböcker och skolplanscher som skulle främja undervisningen.


Bland de mer kända alstren kan nämnas Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, tidningen Jultomten och Barnbiblioteket Saga.

Utveckling av skolan, undervisningen och yrket
Föreningen engagerade sig också i utvecklingen av skolväsendet. En av föreningens främsta företrädare Fridtjuv Berg skrev 1883 Folkskolan såsom bottenskola, i vilket han förespråkade ett sammanhållet skolsystem för alla samhällsklasser.2016 hedrar vi Fridtjuv Bergs med ett minnesår, då det är hundra år sedan han gick ur tiden. Hans tankar och visioner om en likvärdig skola för alla är fortfarande högst aktuella.

Föreningen arbetade även tidigt med undervsningens vetenskapliga grund. SAF var drivande för inrättandet av den första professuren i pedagogik 1910. Lärarstiftelsens arbete har fortsatt i den andan och ger nu, hundra år senare, ut en vetenskaplig tidskrift om forskning som utgår från lärarnas frågorställningar och undervisningens utmaningar Forskning om undervisning och lärande för skolans och förskolans olika ämnesområden och åldersgrupper.

Till stiftelsens verksamhet hör också att dela ut stipendier för lärare som syftar till att utveckla skolan, undervisningen och yrket. Lärarstiftelsens bidrar därigenom till yrkets professionalisering och lärarnas makt över yrket.

Vårda och tillgängliggöra historiskt material
Ytterligare en angelägen uppgift för Lärarstiftelsen är att förvalta historiskt material och att göra lärarnas historia känd. Bland våra samlingar finns utgivet material som spänner över flera decennier.

På webbplatsen Lärarnas historia har vi med hjälp av arkivkällor, artiklar och översikter beskrivit lärarnas historia i Sverige från 1800-talet till idag.

Följ Lärarstiftelsen   Dela på: